انتظار

دارالنشر اسلام
گرافیست و شاعر: داوود حسن پور
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
چاپ اول: بهار 77
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/11/4
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»

کتاب شعری است از گذر تاریخ و زندگی ائمه و حضرتِ ولی عصر علیه السلام و بخشی راجع به انتظار.
اشعار زیبایی دارد و تصاویری زیبایی.