شاخ قشنگ چشمه

نشر موش. وابسته به موسسه نشر شمع
سروده محمود نعیمی ذاکر
نقاشی: بهراد امید سلماسی
چاپ دوم: 1377
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/12/10
12 صفحه

کتاب شعر گوزنی است که به شاخ های خود می نازید و از پاهای خود می نالد و سرانجام به جهت فرار از دست شیر مجبور می شود شاخ های خود را جاگذارد و ممنون از پاهایش در دشت بتازد! کتاب خوبی است.