قصه های زینب - 2

مطالعه شده در تاریخ 1378/6/2
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
انتشارات مدرسه
نوشته مهری ماهوتی
نقاشی آراسته رزاقی
چاپ چهارم: زمستان 76
در 22 صفحه

شامل 5 قصه درباره ی احکام روزه.
بسیار بسیار عالی از هر جهت، تصویر، متن، سبک داستان ها ... .
واقعا ارزنده است.
خداوند توفیقات تمامی دست اندرکاران نشر شیعی را افزون فرماید.