دو فرشته دو برادر

محراب قلم
فریبا کلهر
تصویرگر: عطیه مرکزی
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1379/12/13
چاپ دوم: زمستان 78
در 40 صفحه

12 داستان عالی درباره امیرالمومنین علی علیه السلام.
خداوند به تمامی دست اندرکاران انتشار این کتاب خصوصاً نگارنده خیر دنیا و آخرت دهد مرا نیز به خدمت، توفیق مرحمت فرماید.