چهارفصل

منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/13
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: شکوفه تقی
تصویرگر: پری سیما طاهباز- رویا مشعوف
چاپ ششم: 1377
در 44 صفحه

کتاب شامل اشعاری است درباره چهارفصل و خصوصیات هر فصل.
البته شعر که چه عرض کنم ... حالت شعر دارد! خوب است نسبتاً! البته خیلی چاپ شده یعنی حدود 270.000 تا چاپ پنجم و در چاپ ششم 20.000 نسخه؛ یعنی احتمالاً استقبال شده است!