کی از کی می ترسه؟

نویسنده و تصویرگر: اولف لوفگرن
مترجم: سیروس طاهباز
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/13
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1377
در 20 صفحه

جالب و بامزه و ساده است.
همه از شیر می ترسند. با پسری همراه می شوند تا از شیر بخواهند آنها را نترساند. به شیر که می رسند ...