مهمانی کوچک

منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14
انتشارات سروش
مجموعه شعری از رابعه راد
نقاشی: روناک جعفری
چاپ اول: 1377
در 30 صفحه

شاعر
ظاهراً توانایی خوبی دارند. البته بخشی از اشعار مناسب نیست اما می توان بعضی اشعار آن را بهره برد.
مثل این شعر:
یک دوست دارم / اسمش مداد است / از صبح تا شب / کارش زیاد است
با این که بیش از یک پا ندارد / در راه رفتن  همتا ندارد
دیگر شده او  کوتاه کوتاه / از بس که رفته در دفترم راه
از خستگی او  افتاده از پا / در جامدادی  خوابیده حالا