لوبان نجاری می آموزد

نویسنده: چی هوا
مترجم: محمد سلامت
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ چهارم: 1377
تعداد چاپ های قبل و همین چاپ جمعاً 120.000 نسخه
در 44 صفحه

کتاب بسیار زیبا و قشنگی است. به یادم هست که این کتاب از محبوبترین کتاب هایی است که در کودکی می خواندم.
کتاب دو جمله در صفحه 8 و 9 دارد که مفهوم خوبی ندارد! اگر این دو لاک گرفته شود و خط بخورد کتاب فوق العاده خوبی است.