آواز جیرجیرک کوچولو

نویسنده و نقاشی: اریک کارل
مترجم: عبدالوحید ایزپناه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/12
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ دوم: 1377
در 28 صفحه

کل کتاب می خواهد یک نکته را بگوید که آواز جیرجیرک از تکان دادن بالهایش می باشد، اما کتاب یک جوری است!