زنبور و سیب قرمز

سروده: افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: پرویز محلاتی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1377
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/26
در 24 صفحه

اشعاری است نسبتاً قشنگ و نقاشی هایی نسبتاً خوب.
به هر حال در مجموع گمان کنم قابل استفاده باشد.