قصه فروشی

مترجم: مجید عمیق
تصویرگر: هاشم تقوی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ دوم: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/12
در 24 صفحه

شامل سه داستان زیبا و خواندنی. اما این که واقعاً برای چه گروه سنی مفیدتر است نمی دانم!قصه فروشی

مترجم: مجید عمیق
تصویرگر: هاشم تقوی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ دوم: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/12
در 24 صفحه

شامل سه داستان زیبا و خواندنی. اما این که واقعاً برای چه گروه سنی مفیدتر است نمی دانم!