آسمان کوچک

سروده های محمود پوروهاب
تصویرگر: نیلوفر میرمحمدی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1375
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/28
در 24 صفحه

اشعار نسبتاً خوب است اما تصاویر نه!
شاید اگر بشود برای مربی ها استفاده شود بهتر باشد! حیف از کاغذ و زحماتی که محصول خوبی ارائه نمی دهند!