می خواهم نماز بخوانم

کتاب های هدهد
طراح و نویسنده: سپیده خلیلی
تصویرگر: محمدحسین صلواتیان
چاپ سوم: 1375
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/29

کتاب جالبی است. البته نمی دانم تا چه حد مورد استقبال بچه ها قرار خواهد گرفت اما سعی داشته مفاهیمی از نماز را آموزش دهد، گرچه می توانست بعضی مفاهیم را جایگزین بعضی مفاهیم دیگر کند. اما کلاً مناسب است.