گربه ملوس و بچه گربه های شیطان
قصه و رنگ آمیزی

نوشته و نقاشی: مرتضی امین
کانون انتشارات پیام محراب (کتاب های غنچه)
چاپ اول: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/29
در 16 صفحه

داستان نه چندان خوبی است. عمویی بچه ها را به درس خواندن ترغیب می کند و از درس خوان بودن خود می گوید.
بچه ها دفتر خاطرات او را خلاف گفته هایش می بینند ولی ظاهراً بچه ها تا آخر کتاب را نخوانده اند ...
عمو سرانجام پشیمان می شود.
نمی دانم چقدر به درد بخورد ... !