آبگیر لاکپشت ها

نویسنده: پرنیس فرشت
مترجم: فریدون رحیمی
تصویرگر: دوتالدکریک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ ششم: 1377
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/29
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
در 28 صفحه

داستان ساده ای از یک آبگیر.
لاک پشتی تخم می گذارد. بچه لاک پشت ها از دستِ خطرات اطراف و داخل آبگیر می گریزند و در آبگیر مخفی می شوند ...آبگیر لاکپشت ها

نویسنده: پرنیس فرشت
مترجم: فریدون رحیمی
تصویرگر: دوتالدکریک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ ششم: 1377
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/29
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
در 28 صفحه

داستان ساده ای از یک آبگیر.
لاک پشتی تخم می گذارد. بچه لاک پشت ها از دستِ خطرات اطراف و داخل آبگیر می گریزند و در آبگیر مخفی می شوند ...