گربه و پلنگ

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
نویسنده: محمد محمدی
تصویرگر: عادل رستم پور
چاپ اول: 1372
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/29
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
در 28 صفحه

داستان یک افسانه ی لرستانی است که آیا گربه با عطسه پلنگ از دماغ او می افتد یا نه ...
داستان خیلی با محتوایی نیست.