کرم بزرگ

انتشارات شباویز
پرویز آهور
تصویر: هرمز حقیقی
چاپ اول: اردیبهشت 76
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/31

کتاب می خواهد بگوید کرمان به علت کرم پرستی به این نام گذارده شده (تلویحاً) و علت کرم پرستی آن است که دختری و به تبع آن خانواده ای با همراه داشتن، یک کرم حاکم شهر شدند و ...
داستان بی محتوایی است. حیف کاغذ خوبی که صرف کتاب شده!