راز آواز

نویسنده: مژگان شیخی
تصویرگر: خشایار قاضی زاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1375
در 16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/31
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»

بلبلی آوازش را گم می کند ... ناراحتی دختری را می بیند ... فردا همان دختر را می بیند و می فهمد که بلبل دخترک مرده، وقتی می خواهد بگوید من هم آوازم را گم کرده ام ... صدای آوازش در دشت می پیچد ...
مفهومِ سنگینی است! تازه اگر بگوئیم به درد می خورد!