به ملخ نگاه کن
با استفاده از نهج البلاغه

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تنظیم از مهدی معینی
چاپ اول: شهریور 1365
چاپ سوم: مرداد 1368
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/29

این کتاب که نمونه ی دیگر آن هم به «مورچه نگاه کن» است از نهج البلاغه استفاده کرده، اما این کتاب نسبت به آن قدری سنگین تر است.
حقیقتاً نمی دانم تا چه حد مورد استفاده خواهد بود و برای چه گروه سنی!