شاپرک

مجموعه شعرهای کودکانه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/31
نشر همکلاس
سروده: احمد خوانساری
تصاویر: فریبا افلاطون
چاپ اول: زمستان 69
در 16 صفحه

اشعارش بعضاً ساده و بعضاً سنگین. برای مربیان بهتر است تا بچه ها!