بیدار شو، بیدار شو

نشر فراسو
نوشته و نقاشی: برایان و ربه کا و یلداسمیت
ترجمه: دکتر علی میرزابیگی
چاپ اول
در 16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1378/6/2
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»

بسیار کتاب ساده و کم محتوایی است. شاید بچه ها نپسندند.
محتوا این است:
بز می گوید: مع مع، گاو بیدار می شود و می گوید: ماما ...
این آقای دکترِ مترجم واقعاً چقدر زحمت کشیده و جالب که نام دکتر را هم روی جلد همین کتابی آورده اند؟!

شاید برای بچه های سه یا 4 ساله خوب باشد!