مجموعه کتاب های آموزشی 

باران، روز و شب، فصل ها، زمین، آب، صدا، هوا، آتش

نویسنده: دیوید نبت
مترجم: دکتر محسن بهرامی و مهرداد بهرامی
چاپ اول: پاییز 72
هر کدام 24 صفحه. در مجموع 182 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/5/27
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»

کتاب ها سعی دارد مطالب علمی را با نقاشی های متنوع و زبان ساده برای بچه ها تفهیم کند.
اما انصافاً بعضی مطالب در حد راهنمای است!مجموعه کتاب های آموزشی 

باران، روز و شب، فصل ها، زمین، آب، صدا، هوا، آتش

نویسنده: دیوید نبت
مترجم: دکتر محسن بهرامی و مهرداد بهرامی
چاپ اول: پاییز 72
هر کدام 24 صفحه. در مجموع 182 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/5/27
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»

کتاب ها سعی دارد مطالب علمی را با نقاشی های متنوع و زبان ساده برای بچه ها تفهیم کند.
اما انصافاً بعضی مطالب در حد راهنمای است!