مجموعه ی 30 جلدی «فسقلی ها»

سرشناسه: قاسم نیا شکوه اقتباس کننده
عنوان و نام پدیدآور: فسقلی ها (مجموعه ٣٠ جلدی) /قاسم نیا شکوه اقتباس کننده ؛ تونی گراس
مشخصات نشر: تهران : قدیانی کتاب های بنفشه ١٣٨۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٣۶٠ ص : .مصور- رنگی
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ گراس تونی - مهرافزا محمدرضا مترجم - قدیانی سارا - 1360 مترجم - لبافی میترا - 1354 مترجم
یادداشت های کلی: ‏ بها: 90000 ریال
برای پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم - $عنوان دیگر: فسقلی ها - مجموعه 30 جلدی - برای پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم گروه سنی : ب
موضوع: داستانهای کوتاه داستانهای تربیتی

حلد 1

جلد 2

جلد 3

جلد 4

جلد 5

جلد 6

جلد 7

جلد 8

جلد 9 را با آقا سیدطه در روز دوشنبه 1398/7/22 خواندیم.
متنی برای تمرین روان خوانی!
داستان جالبی بود! و البته آموزنده هم!

جلد 10

جلد 11

جلد 12

جلد 13

جلد 14

جلد 15

جلد 16

جلد 17

جلد 18

جلد 19

جلد 20