من یک پاندا کوچولو هستم

سرشناسه: کروزا فرانسوا
عنوان و نام پدیدآور: من یک پاندا کوچولو هستم/کروزا فرانسوا ؛ نوشته ی فرانسوا کروزات
مشخصات نشر: تهران : تیمورزاده ، ١٣٨۵
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٢ ص .مصور
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر:Crozut, Frncois ‏ اسماعیلی ملیحه مترجم
موضوع: پاندا - داستان
مطالعه شده در نوبت اول 1398/8/6
مطالعه شده در نوبت اول 1400/2/13

کتاب را در نوبت اول با آقا سیدطه خواندیم؛ قشنگ و روان بود.
در نوبت دوم هم با آقا سیدمجتبی خواندیم. خوب و جالب بود.