قصه رنگ ها و فصل ها

بهرام مسعودی پور
نقاشی رویا صادقی
نشرتوکا
چاپ، 1380
ص 12
در همان ایام نشر از نویسنده ی محترم هدیه دریافت کردم!

کتاب بسیار ساده و در حد گروه سنی الف است.