سلام بچه ها - شماره ی 106

ماهنامه فرهنگی
سال نهم، شماره ده، دی ماه 1377
شماره مسلسل 106
در 84 صفحه
صاحب امتیاز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیرمسئول و سردبیر: عبدالله حسن زاده
پایان مطالعه:دی ماه 1377

با شماره دیگری که مدتها پیش از این مجله خوانده بودم خیلی متفاوت های مثبتی کرده بود.