دست علی (علیه السلام)

شعر کودکانه ماجرای غدیر خم
شعر از علیرضا حضرتی
چاپ اول - 1388
در 12 صفحه

چند باری با بچه ها خوانده ایم و در خرداد 1400 بعد از کمی تمرین، آن را با صدای آقا سیدطه ضبط کردیم.
می شد تغییراتی در شعر داد تا نیکوتر شود ولی در مجموع خوب بود.