قصه ی آیه ها

نوشته یحیی آموزگار
بازنوشته مصطفی رحمان دوست
نقاشی از محمدحسین صلواتیان
نشر زیتون
چاپ سوم، 1379
در 36 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1380/12/9

این کتاب باز نوشته ی کتابی دیگر است که با بازنویسی آقای رحماندوست زیباتر شده است ولی در آخر این کتاب دیده بوسی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با اهل بیت علیهم السلام این گونه آورده: «و از شراب بوسه اش چشیدند!» تعبیر مناسبی در شأن آل الله نیست.