در عادت غذا خوردن
آفرین پسر گلم - 23


سرشناسه: تبرایی اعظم
عنوان و نام پدیدآور: در عادت غذا خوردن/تبرایی اعظم.
مشخصات نشر: تهران : نوای مدرسه ، ١٣٨٣
چاپ هفتم - 1392
مطالعه شده در 1399/4/18

با سیدطه خواندیم.
حرفهای غیرواقعی کتاب مثل این که «اگر غذا نخورد، بزرگ نمی شود» یا این که «هیچ وقت نمی گوید من این غذا را دوست ندارم»، جایگاه تربیتی کتاب را پائین آورده است!
کتاب نوشابه را عامل دل درد معرفی می کند! ...

به هر حال مطالب خوب هم دارد.