موشِ خودخواه

مرکز پخش کتاب یاران
چاپ اول - 1392
12 صفحه
خوانده شده در 1399/12/30

از سیدمجتبی عزیزم خواستم کتابی بیاورد تا برایش بخوانم؛ این کتاب را آورد.
کتابی کاملا ضعیف و کم مایه و ... متناسب با فروش در دکه های کنار خیابان!
مجبور شدم برخی قسمت هایش را در حین خواندن تغییر دهم.
واقعا ناشران این قبیل کتاب ها چرا ناشر کتاب شده اند!!