من نماز را دوست دارم

از ناصر نادری
تصویر از ندا عظیمی
32 صفحه
کتاب های قاصدک
مطالعه برای نوبت دوم در 1399/12/30

کتاب را قبلا برای سیدطه ی گلم خوانده بودم و حالا نوبت آقا سیدمجتبی گل رسیده که برایش بخوانم! ...
البته برای گروه «ب» و «ج» است و اگر در مدرسه کار شود مفید تر است تا به عنوان یک کتاب داستان.

در مجموع برای گروه دبستانی کتاب خوبیست!
چند اشتباه کوچک دارد:
1. الله اکبر در اذان را 3 مرتبه زده و معنی اش را هم اشتباه نوشته!