تاپسی+تیم و پلیس

سرشناسه: آدام‍س‍ون‌، جین
عنوان و نام پدیدآور: تاپسی و تیم و مادربزرگ و پدربزرگ/ج‍ی‍ن‌ و گ‍رت‌ آدام‍س‍ون‌؛ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رج‍ان‌ ع‍س‍گ‍راولادی‌, ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ن‍س‍ری‍ن‌ وح‍ی‍دی‌.
مشخصات نشر: تهران : موج پایدار ، ١٣٨١ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص : مصور (رنگی)
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍اپ‍س‍ی‌ + ت‍ی‍م‌ ب‍ا م‍ادرب‍زرگ‌ و پ‍درب‍زرگ‌
موضوع: داستان‌های اجتماعی
شناسه افزوده: آدامسون گرت، مترجم ع‍س‍گ‍راولادی‌ مرجان، وح‍ی‍دی‌ نسرین

در چهارشنبه 1400/2/15 برای آقا سیدمجتبی خردمند و خواهرشان خواندم! ...
ساده و روان و آشکار است که ترجمه ایست تقریباً تغییر نکرده از متن اصلی؛ بر انگیزاننده ی این امید که واقعا یک پلیس به این حد امین مردم و بچه ها باشد! ... در همه جای دنیا! ...
اما ...