درخت و برگ و ریشه، می می نی پیدا میشه
از مجموعه ی «ترانه های می می نی و مامانی»

سرشناسه: کشاورز، ناصر ، ١٣۴١
عنوان و نام پدیدآور: درخ‍ت‌ و ب‍رگ‌ و ری‍ش‍ه‌ م‍ی‌م‍ی‌ن‍ی‌ پ‍ی‍دا م‍ی‌ش‍ه‌/با شعرهای ناصر کشاورز.
مشخصات نشر: تهران : اف‍ق‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ن‍دق‌ ، ١٣٨٣ .
مشخصات ظاهری: ‏ [٢١] ص : مصور (رنگی)
فروست: ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ م‍ی‌م‍ی‌ن‍ی‌ و م‍ام‍ان‍ی‌
شابک: ٩٧٨٩۶۴٣۶٩١١۴١، چاپ نوزدهم: ٩۶۴٣۶٩١١۴۴
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ هفتم: 1385 ‏ چاپ هشتم: 1385 ‏ چاپ نهم: 1386 ‏ چاپ دهم: 1386 ‏ چاپ یازدهم: 1386 ‏ چاپ دوازدهم: 1386 ‏ چاپ نوزدهم: 1391
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: کمک به حل مشکلات رفتاری کودک (گم شدن)
یادداشت های کلی: ‏ این کتاب بر اساس کتاب "Bubbles is lost " تهیه و تنظیم شده است
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: الف، ب
خوانده شده در 1400/3/6

کتاب خوب و زیبایی بود.