امام مهربان من

سرشناسه: حامد غفاریان.
عنوان و نام پدیدآور: امام مهربان من/حامد غفاریان
مشخصات نشر: مشهد : همیاران جوان ، ١٣٨٧ .
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢
موضوع: شعر مذهبی مهدویت - انتظار - شعر - امام دوازدهم
خوانده شده در 1400/3/9

برای بچه ها خواندم.
به نظرم محتوای بعضی اشعار و برخی ابیات قابل ترمیم و ارتقاء است.