شیر

سرشناسه: گالوین لورا گیتس - ١٩۶٣ م؛نویسنده لوراگیتس گلوین ; تصویرگر گرگوری ونسل ; مترجم واحد ترجمه نشر چکه ; تصویرگر گرگوری ونسل ; تصویرگر گرگوری ونسل
عنوان و نام پدیدآور: شیر/گالوین لورا گیتس - ١٩۶٣ م؛نویسنده لوراگیتس گلوین ; تصویرگر گرگوری ونسل ; مترجم واحد ترجمه نشر چکه ; تصویرگر گرگوری ونسل ; تصویرگر گرگوری ونسل.
مشخصات نشر: تهران چکه : ١٣٩٠ شهرقلم
مشخصات ظاهری: ‏ ١٠ص : . مصور (رنگی ١١x١١ ) س .م
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر:Galvin, Laura Gates ‏ ونزل گرگوری سی تصویرگر?Wenzel, Gregory C
موضوع: شیرها -داستان -آفریقا حیوانها
مطالعه شده در 1400/5/29

کتاب را برای سیدطه جانم و به جهت علاقه اش به شناخت از حیوانات و خصوصاً سلطان جنگل خریده بودم؛ به نظر خودم محتوای خاصی ندارد ولی جالب است که با توجه به قطعش برای آقاسیدمجتبی چهارساله هم خیلی جذاب است!
جزو وسایلیست که در هنگام بازی دستش می گیرد، با یک ماشین حساب یادگار مانده از مرحوم پدرم! ... و با یک حس مثبت مردانه از این سو به آن سو می رود!