365 بازی و پازل (1)

انتشارات پیام محراب
در دو جلد است
این جلد 192 صفحه

آغاز کار این کتاب با آقا سیدمجتبی خردمند در 1400/5/17 و پایان آن در 1400/6/13
در میانه ی هر کاری و البته گاهی با زمان اختصاصی و گاهی در زمان انجام کارهای علمی زهراسادات خانم و آقا سیدطه، ما با آقازاده مشغول این کتاب بودیم!
غیر از سه صفحه که نقاشی هایش مناسب نبود و ما هم روی آن خط زدیم بقیه ی کتاب جالب و متنوع بود!
خلاصه عرق ریزان (!!!) کار را تمام کردیم و دفتر شماره ی (2) آن را از پستو در آوردیم تا از امروز شروع کنیم! به لطف الهی.