عموزنجیرباف

نویسنده: ژیلا احمدی
تصویرگر: علی ذوالفقاری
انتشارات پارسی
چاپ ششم: تابستان 1375
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ  1376/8/23

داستانی تکراری که کل ماجرا خواندن دو شعر است.
نوشته هم از نظر شکل و هم از نظر متن دارای مشکلاتی است. کتابِ مناسبی نیست!