مجموعه ی «دانستنی های ...» برای نوجوانان
 
اثر مرحوم سیدمحمد حسینی شیرازی

دانستنی های نهی از منکر
دانستنیه ای امر به معروف
دانستنی های حج
دانستنی های تولی
دانستنی های تبری
دانستنی های نماز

هر کدام در 32 صفحه (جمعاً 192 صفحه)

کتابهایی روان و مفید که در
سال دوم دبیرستان خواندم.
در مدرسه ی ما سکّویی بود که به زمینهای بازی راه داشت؛ برخی زنگهای تفریح آنجا می نشستم و کتاب می خواندم. این مجموعه هم از کتابهای خوانده شد بر آن سکوست!