فطرس، فرشته ی سلام
 
سرشناسه: مسعودی,مجید
عنوان و نام پدیدآور: فطرس: فرشته سلام/مسعودی,مجید ؛ مجید مسعودی
مشخصات نشر: تهران : حمزه ، ١٣٧٨
مشخصات ظاهری: ‏ ۴٠ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ هادوی,محمدرضا,نقاش
موضوع: داستانهای مذهبی - قرن 14

کتابی بسیار خوب و خواندنی.