جایزه

سرشناسه: ره‍گ‍ذر، رض‍ا ، ١٣٣٢
عنوان و نام پدیدآور: جایزه/رضا رهگذر.
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶٣ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٩ ص
یادداشت ویراست و تاریخچه:
‏ چ‍اپ‌ دوم‌ و س‍وم‌: 1363 ‏ چ‍اپ‌ ده‍م‌: 1377 ‏ چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: 1379 ‏ چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: 1372
یادداشت گروه سنی: ‏ گ‍روه س‍ن‍ی‌: ج. د
موضوع: داستان‌های اجتماعی - مجموعه‌ها
موضوع: داستان‌های فارسی - قرن 14
موضوع: داستان‌های نوجوانان

تعدادی داستان نوجوانانه است در یک کتاب! در مجموع خوب بود.