آخرین سفیر

سید جمالدین حجای
نشر حاذق.  چاپ سوم . نیمه ی شعبان 1415
در 240 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/6/27

این کتاب گرانقدر حاوی بخشهای متعددی است.
مطالب بسیار جالب، نو و دقیقی را بیان داشته اما 2 اشکال به آن وارد است:
یکی آن که به خاطر شیوه ی داستانی بودن، از آوردن سندها به طور دقیق خودداری کرده و نکته دیگر اینکه قسمتهای پایانی کتاب با  اول کتاب وحدت و انسجام درستی ندارد و شیوه داستانی اول بدل می شود به بیان حدیثها با صفحه و سند در خود متن کتاب و بحثهای عقلی!
اما همچنان ارزش این کتاب بسیار است و البته از نظر سندی به کتب مرجع در انتهای کتاب اشاره شده است.

کتاب برای هدیه در ایام نیمه ی شعبان و مطالعه ی تابستانی و نوروزی نوجوانان بسیار مناسب است.