یکصد داستان و حدیث درباره نماز اول وقت

اثر رجائی خراسانی
در 192 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/6/29

جز چند مطلب که محل نظر است، کتاب به طور کلی بسیار عالی است.