روزه و نوجوانان
خاطرات ماه رمضان

دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)
اثر: محمدرضا خطیبی
ویراستار: منصوره کریمی
چاپ اول: پاییز 76. 3000 نسخه 200 تومان
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/30
در 80 صفحه

این کتاب که هدیه ی راهنمایی طلوع به دانش آموزانش بوده بنا داشته مسائل روزه را در قالب داستان بیان کند. گرچه تمام کتاب داستانی است و از زبان یک نوجوان نوشته شده اما نمی تواند آن را چندان موفق دانست.
کتاب کشش و جذابیتی برای افراد عادی ندارد چون شاید بتوان گفت اصلاً نقطه ی اوج و یا حساسی برای داستانی بودن در آن نیست! اما به هر حال ساده است و برای خوانندگان قابل استفاده!