یکصد و چهارده نکته درباره نماز

محسن قرائتی
ستاد اقامه نماز
چاپ چهارم - بهار 72
در 104 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/3/20

کتاب شامل یکصد و چهارده نکته است که بعضی قسمتهای آن نشانه ی زحمت ها و صفای نگارنده است.
در مجموع کتاب بسیار عالی و پرارجی است.