نشریه ی قرآنی بشارت – شماره ی 1
نشریه قرآنی ویژه جوانان

سال اول شماره 1. مهر و آبان 1376
صاحب امتیاز : موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام
مدیر مسوول و سردبیر: محمد عبداللهیان
در 80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/8/30

طرحی نو و خوب!
در مجموع مجله ی خوب و مناسبی است. هم از لحاظ چاپ، هم طراحی، هم رنگ‏ها و عکس‏ها و کارهای کامپیوتری انجام شده و از همه مهمتر مطالب مفیدی و جالبی که در آن است: مباهله، پیام پیامبر صلی الله علیه و آله، گل آلود، برادران، یک آیه و چند نکته، به شکرانه نعمت و ... .