آنجا که خانه ام نیست!

سرشناسه: ره‍گ‍ذر، رض‍ا ، ١٣٣٢
عنوان و نام پدیدآور: آن‍ج‍ا ک‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ام‌ ن‍ی‍س‍ت‌/ن‍وش‍ت‍ه‌ محمد‌رض‍ا سرشار (رضا رهگذر).
مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌ : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ، ١٣۶١
مشخصات ظاهری: ‏ ١٠٢ ص
یادداشت گروه سنی: ‏ گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: د
موضوع: داستان‌های فارسی - قرن 14
شناسه افزوده: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

کتابی نوجوانانه و نسبتا جذاب!