آثار و برکات نماز در دنیا، برزخ و قیامت

اثر: عباس عزیزی
انتشارات نبوغ
چاپ دوم پاییز 1376
پایان مطالعه در تاریخ  1378/1/19
در 216 صفحه

کتاب نسبتا خوبی است.
بعضی از احادیث به طور تکراری در خود کتاب و در بخشهای دسته بندی شده ی مختلف تحت عنوانهای مختلف آورده شده در حالی که می شد از احادیث بیشتری استفاده کرد تا تکرار دست ندهد.
بعضی عنوانها عنوانهای ساده ای است که شاید نیازی به توضیح نمی داشت!
تا آنجا که به خاطر دارم یک حدیث از کتاب از کتب غزالی نقل شده که کاش مدرک آن را هم از مدارک معتبر شیعه نقل می نمود.