یکصد داستان خواندنی

سرشناسه: شیرازی محمد ١٣۴٧
عنوان و نام پدیدآور: یکصد داستان خواندنی/شیرازی محمد ١٣۴٧ ؛ تالیف :شیرازی ; ترجمه :عبدالرسول مجیدی
مشخصات نشر: قم : اندیشه های اسلامی ، ١٣٧٠
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۵
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ مجیدی عبدالرسول مترجم
موضوع: داستانهای مذهبی
پایان مطالعه در تابستان 1372

کتاب خوب و روانی بود.