اسلام چیست؟
 
سرشناسه: شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: اسلام چیست؟/شیرازی محمد ؛ شیرازی محمد
مشخصات نشر: تهران : دفتر نشر میثم
مشخصات ظاهری: ‏ ١۵۶ص
پایان مطالعه در شهریور 1372
 
نگارشی روان پیرامون اسلام که عمدتاً برای مخاطبان نوجوان و جوان نوشته شده و سعی نموده به جنبه های اخلاقی و اجتماعی دین، توجهی ویژه داشته باشد.