ارکان اسلام

سرشناسه: حسینی شیرازی محمد - ١٩٢٩
عنوان و نام پدیدآور: ارکان اسلام به زبان ساده : توحید عدل نبوت امامت معاد/حسینی شیرازی محمد - ١٩٢٩ ؛ محمد شیرازی ; ترجمه علی کاظمی
مشخصات نشر: قم : کانون نشر اندیشه های اسلامی ، ١٣۶٨
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶٨ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ توحید عدل نبوت امامت معاد-کاظمی علی مترجم
موضوع: شیعه -اصول دین
مطالعه شده در 1372

گرچه این قبیل کتابها در ابتدا ساده و برای اکثر افراد تکراری به نظر می رسد اما بسیاری از مردم (از عوام و غیر عوام) در درک صحیح مبانی دین دچار مشکلند و این را در مواجهه با مشکلات، شبهات و عملکردشان می شود دید.
خداوند به ما معرفت صحیح شریعت خود را مرحمت فرماید.